strona główna o firmie oferta realizacje kontakt

OFERTA

Oferowany zakres usług wykonania dokumentacji projektowej obejmuje:
 • elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne wszystkich typów,
 • stacje transformatorowo rozdzielcze: wewnętrzne, napowietrzne i przemieszczalne do 110KV,
 • sieci zewnętrzne SN i nn,
 • systemy rozdziału energii,
 • systemy zasilania awaryjnego,
 • sieci trakcyjne i stacje prostownikowe trakcji elektrycznej różnych typów,
 • instalacje sygnalizacji, automatyzacji i sterowania procesami technologicznymi,
 • instalacje: siłowe potrzeb ogólnych, gniazd wtykowych oraz dla układów klimatyzacyjno - wentylacyjnych, sanitarnych itp.,
 • instalacje oświetlenia podstawowego, bezpieczeństwa
  i ewakuacyjnego,
 • sieci wyrównania potencjałów,
 • instalacje odgromowe i przeciwpożarowe.
 • instalacje telefoniczne wraz z centralą abonencką,
 • system interkomowy i rozgłaszania przewodowego,
 • system rejestracji czasu pracy,
 • system CCTV,
 • system wykrywania i rejestracji zagrożeń pożarowych, chemicznych, gazowych itp.,
 • okablowanie dla sieci komputerowej (LAN),
 • systemy antywłamaniowe, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej itp.

Powyższa dokumentacja może być opracowana we wszystkich fazach, tj.:
 • koncepcja programowo-przestrzenna,
 • projekt budowlany,
 • projekt wykonawczy,
 • specyfikacja techniczna wykonania
  i odbioru robót budowlanych,
 • kosztorysy,
 • dokumentacja powykonawcza.